2017. júl 27.

Hány embert is gyilkolt meg Isten?

írta: KisKirály
Hány embert is gyilkolt meg Isten?

hqdefault_4.jpg

A briliáns weboldal, a Szkeptikusok Jegyzetekkel ellátott Bibliájának írója Steve Wells csak néhány hónapja, hogy az oldal nyomtatott formáját is megjeleníttette - egy masszív könyvet, mely a legszentebb könyv elfuserált dolgainak krónikája.

Most Wells visszatért, hogy valami hasonlóan érdekeset dokumentáljon. Évekig blogolt Isten Bibliában olvasható gyilkolásáról. Mennyi emberről is beszélünk pontosan? Wells tudja a választ a kérdésre, talán jobban mint bárki más. Legutóbbi könyve, melyben Isten szerető, törődő vérszomját részletezi, a Vértől Megrészegülve: Isten gyilkosságai a BibliábanDrunk with Blood: God’s Killings in the Bible.

tx1cu2r_1.png

Minden fejezet egy mészárlást ír le. Mikor számszerűsítésre van szükség az áldozatok tekintetében, Wells megalapozott becslést ad, és elmagyarázza, hogy ezek a számok nem csak úgy a semmiből vannak előrántva.

Nézzünk hát egy részletet a könyv bevezetőjéből:

  

2009. januárjában kezdtem dokumentálni Isten gyilkosságait a blogomon,a Dwindling in Unbelief-en. A Teremtéssel kezdtem, és végig a Bibliában található minden gyilkosság után írtam egy posztot, és közben számon tartottam az áldozatok számát. Azt hiszem, korábban ilyen nem csináltam, ami igazán kár, mert hát Isten igen büszke ezekre a gyilkosságokra.

Nem hiszel nekem? Akkor tessék, hadd mondja el ő maga.

Megrészegítem nyilaimat vérrel, és kardom jól lakik hússal: a legyilkoltak és foglyok vérével, az ellenség vezéreinek fejéből!  Mózes ötödik könyve 32:42

Más részről azonban, a Bibliában hívők nem olyan büszkék Isten gyilkosságaira. Vagyis néhányat kedvelnek közülük, mint a Vízözönt, Szodoma és Gomorrát, Jerikót, azokat, melyeket (számottevő tiszteletlenséggel) cuki gyerekmesévé lehet alakítani. Azonban a többiről egyáltalán nem vesznek tudomást, vagy nem is ismertek a hívők részéről.

Azt hiszem, a legtöbb hívő nem akarna tovább hinni a Bibliában, ha tudná, mi is zajlik benne. És ez különösen igaz Isten gyilkosságai szempontjából. Minden egyes történet abszurd történelmi szemszögből; nem történhettek meg úgy, ahogy az a Bibliában leírásra került. Azonban ami különösen elítélendő, az a felfoghatatlan kegyetlensége és nyilvánvaló immoralitása ezeknek a cselekedeteknek. Ha a könyvben leírt gyilkosságok valóban megtörténtek, akkor a Bibliai Isten nem az a kedves és szerető isten, aminek látni akarják hívői.

E könyvben megpróbáltam Isten minden gyilkosságát megszámlálni: azokat, melyek számszerűsítve vannak a Bibliában, és azokat is, melyek nem; melyeket Isten maga vitt véghez; melyekre másokat utasított; és azokat, melyeknek lehetséges, hogy nem volt közvetlen részese, azonban a beleegyezésével történtek.

Természetesen, egyes gyilkosságokat könnyebb számszerűsíteni mint másikakat. Mikor Isten 250 embert égetett halálra Mózes Negyedik Könyvében mert füstölőt égettek, tudhatjuk, hogy pontosan mennyi ember is esett áldozatul. De hány ember fulladt meg az Vízözönben, vagy hányan égtek halálra Szodomában és Gomorrában? Hány elsőszülött Egyiptomi gyermeket ölt meg? Nincsen rá teljesen biztos mód, hogy ezeket számszerűsítsük.

Így hát két módon számoltam: egyszer azokkal a számokkal, melyek pontosan adottak a Bibliában, és egy másik módon, melyben mind a Bibliai számokat, és becsült adatokat használtam, konkrét számok hiányában.

De mi van azokkal a gyilkosságokkal, melyek Isten beleegyezésével történtek, de aktívan nem vett azokban részt?

Mint Sámuel első könyve 18:27-ben például, mikoris Dávid első feleségét 200 filiszteus fitymával vette megy (becsült gyilkosságok: 70). Isten beleegyezett azokba a gyilkosságokba?

Nos, igen, beleegyezett, legalábbis ha hiszel a Bibliában. Isten mindennel egyetértett, amit Dávid tett, beleértve a gyilkosságokat is, egyetlen kivétellel: Uriás megölésével. Honnan tudjuk ezt? Természetesen mert a Biblia azt mondja.

  

Mert Dávid azt cselekedte, ami kedves volt az Úr szemei előtt, és el nem távozott azoktól, amelyeket parancsolt néki az ő életének minden idejében, kivéve a Hitteus Uriás dolgát. A királyokról írt első könyv 15:5

A Vértől Megrészegülve Isten mind a 158 mészárlását külön írja le. A Bibliában megtörténésük sorrendjében vannak bemutatva, az áldozatok számával együtt, legyen az Bibliai, vagy becsült szám, vagy ezek összessége. Minden leírásnál arra törekedtem, hogy azokat elegendő Bibliai történettel támasszam alá, és ne feltétlen Bibliai idézetekkel (melyhez a King James féle fordítást vettem alapul). (A blog a fordítás során a Károli Gáspár fordítást használta, mert a revidiált szövegekben valahogy pont ezek a számok nem mindig vannak jelen.) Azonban mindenkit arra bátorítok, hogy olvassa el ezeket a történeteket a Bibliában. Gyakorlatilag közel képtelen dolog hinni a Bibliában, ha egyszer ezeket elolvastad. 

Hány embert ölt meg Isten?

Itt a végső szám, ha csak a Bibliai számokat használjuk a válaszhoz: 2,821,364-et.

Ki ölt többet. Sátán vagy Isten?

Mennyit ölt Sátán a Bibliában?

Csak tízet találtam, és ezek is Istennel közösen történtek, lévén hogy egy köztük kötött fogadás okán történt. Most Jób hét fiáról, és három lányáról beszélek.

Vala Úz földén egy ember, akinek Jób vala a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfélő vala és bűn-gyűlölő. Születék pedig néki hét fia és három leánya. Jób könyve 1:1-2

És monda az Úr a Sátánnak: Észrevetted-é az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő, és bűngyűlölő. Felele pedig az Úrnak a Sátán, és monda: Avagy ok nélkül féli-é Jób az Istent? Nem te vetted-é körül őt magát, házát és mindenét, amije van? Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott e földön. De bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkoz-é meg szemtől-szembe téged?! Az Úr pedig monda a Sátánnak: Ímé, mindazt, amije van, kezedbe adom; csak ő magára ne nyujtsd ki kezedet. És kiméne a Sátán az Úr elől. Jób könyve 1:8-12

Lőn pedig egy napon, hogy az ő fiai és leányai esznek és bort isznak vala az ő elsőszülött bátyjoknak házában. És követ jöve Jóbhoz, és monda: Az ökrök szántanak, a szamarak pedig mellettök legelésznek vala. De a Sabeusok rajtok ütének és elhajták azokat, a szolgákat pedig fegyverrel ölék meg. Csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Még szól vala ez, mikor jöve egy másik, és monda: Istennek tüze esék le az égből, és megégeté a juhokat és a szolgákat, és megemészté őket. Csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Még ez is szól vala, mikor jöve egy másik, és monda: A Káldeusok három csapatot alkotának és ráütének a tevékre, és elhajták azokat; a szolgákat pedig fegyverrel ölék meg, csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Még ez is szól vala, mikor jöve egy másik, és monda: A te fiaid és leányaid esznek és bort isznak vala az ő elsőszülött bátyjoknak házában; És ímé nagy szél támada a puszta felől, megrendíté a ház négy szegeletét, és rászakada az a gyermekekre és meghalának. Csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Jób könyve 1:13-19

Úgyfest tehát, hogy mind Sátán, mind pedig Isten felelős Jób gyermekeinek haláláért. Így tehát a mérce a következőképp fest:

Isten: 2,821,364

Sátán: 10

Becsült számok

Mikor a Biblia nem említ pontos számokat, ésszerű becsléseket teszek.

Például, a Biblia azt mondja, Jób tíz gyermeke halt meg Isten és Sátán fogadása nyomán. Viszont a Biblia azt is mondja, hogy Jób összes szolgáját megölték, azonban nem pontosítja hány szolgája is volt Jóbnak. Mivel gazdag ember volt ("a legnagyobb ember az összes ember közül keleten"), elég sok szolgája kellett hogy legyen. Így ötven szolgát becsültem, és ehhez hozzáadtam mind Sátán, mind Isten számát.

Hasonló becsüléseket végeztem mikor más helyeken sem voltak pontos számok megadva  a Bibliában. Minden gyilkolászás végén megpróbáltam minden becsült értékkel kapcsolatban az elgondolásaimat is közreadni. 

Mikor semmi, de semmi módja nem volt hogy direkt számot kapjak a Bibliától magától, a Colin McEvedy és Richard Jones által írott Világtörténelmi Populációs Atlaszt használtam.

Ezen becsült értékek segítségével jutottam a végső, összesített számokhoz.

Isten: körülbelül 25 millió

Sátán: 60

Az apokrif gyilkosságok

Az "Apokrif kéziratokat" több mint egymilliárd keresztény kezeli szent iratokként, a katolikus, az ortodox, és a kopt egyházban. Megint egy másik körülbelül egymilliárd (a protestánsok) nem kanonikus írásoknak látják ezeket, és a Bibliába nem foglalják bele. Ez egyike azon kevés dolgoknak, melyek megosztják Jézus követőit, ellentétben a János által leírt imával  János 17:21.

Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.

Melyből két következtetést vonhatunk le:

1. Semmi sem hibázhat akkorát, mint egy ima (még akkor is, ha maga Jézus mondja azt), és

2. Nem Isten küldte Jézust

De mindegy, hogy mi is a kanonikus státusza ezeknek az írásoknak (ennek vitáját meghagyom a keresztényeknek), elég sok mély benyomást keltő gyilkosság van ezekben a vita tárgyát képező könyvekben - gyilkosságok, melyekhez Isten adott inspirációt, melyekre ő utasított, vagy egyenesen maga végezte el, és ezen okból része kell hogy legyenek ennek a könyvnek.

Így aztán még egy fejezettel elláttam a Vértől Megrészegülve második kiadását, amit azt hiszem most már úgy kéne hívni, hogy Vértől Megrészegülve: a Katolikus Kiadás. 

(Az apokrif gyilkosságokhoz a Douay-Reims fordítást használtam, hiszen egy népszerű, dokumentált Katolikus fordítása a Bibliának.)

Egy több oldal hosszú katalógus is része a könyvnek, melyben megtaláljuk mind a Bibliai számokat, mind Wells becsült számait.

 

 

Mint Wells másik projektje, ez mindazok számára, akik a Jó Könyv rossz oldalát is látni szeretnék, felbecsülhetetlen tudásbázis.

A poszt  a palatheos.com-nak írott írott anyagának fordítása. Eredeti anyag ITT

Utószó: 

Allah minimum négy embert, de rosszabb nyelvek szerint egész generációkat ölt meg. Buddhának (ha volt) egyetlen gyilkosságáról sincsen feljegyzés. Az írás és a könyv nem a keresztény Isten ellen szól, pusztán megmutatja, hogy az ember istenei milyenek, és ez által, maguk az emberek is akik hisznek bennük.

 Sajnos a könyv magyar fordításban nem jelent meg.

Szólj hozzá

érdekesség biblia