2017. okt 24.

Gyakran Ismételt Kérdések

írta: KisKirály
Gyakran Ismételt Kérdések

A sátánizmusról mint fogalom, itt nem fogsz túl sok mindent megtudni, bár törekszem arra is - de egy fajtájáról igen. Különböző szervezetek nevezik önmagukat a sátánizmust patronálónak; ezek közül most a The Satanic Temple-el szimpatizáló blogon jársz. 

baphomet-fr-tst.jpg

A TST (The Satanic Temple, magyarosan, a Sátán Egyháza körülbelül) küldetésének tekinti, hogy az embereket jótettekre és empátiára bátorítsa. Hogy elutasítsa a zsarnoki tekintélyt, a józan ésszel gondolkodást pártolja és hogy olyan, az emberi lelkiismeret által pártolt nemes ügyeket karoljon fel melyeket az egyéni akarat vezérel. A TST segítő kezet nyújtott az iskolák közösségi büntetést elszenvedő tanulóinak, szavát emelte azon elfogult ügyekben, melyekben vallási műveket emeltek nyilvános helyeken, törvényi védelmet nyújtott azon nők számára, akik reproduktív jogait tudománytalan módon próbálták semmibe venni, tisztességtelen és káros pszeudo-tudományos elvek művelőiről rántotta le a leplet többek közt a mentális egészségügy területén, és alternatívát biztosított iskola utáni programok tekintetében a hittérítő szervezetekkel szemben.

nevtelen_20.png

A hét alapvető elv

  • A józan ész mentén, az embernek mindig könyörülettel és együttérzéssel kell bánnia minden élőlénnyel
  • Az igazságért folytatott küzdelem egy szükséges, és folyamatos törekvés kell hogy legyen, mely túlmutat törvényeken és intézményeken
  • Az egyén teste sérthetetlen, csakis az egyén akarata mentén vethető alá bárminek is
  • Tisztelni kell mások szabadságát, a szembenállás szabadságát is. Akarattal, és igazságtalanul más szabad akaratát befolyásolni, a sajátodról való lemondás
  • A hitnek a világunk legjobb tudományos megértéséhez alkalmazkodnia kell. Ügyelnünk kell arra, hogy ne igazoljuk hitünket eltorzított tudományos tényekkel
  • Az ember gyarló. Ha hibázunk, meg kell tegyünk mindent, hogy hogy az azzal esetlegesen okozott sérelmeket orvosoljuk és megoldjuk
  • Mindegyik tétel a tetteinket és gondolatainkat vezérlő alapelv, mely arra született, hogy tettben és gondolatban nemes cselekedetekre inspiráljon minket. Az együttérzés, a bölcsesség, és az igazság szelleme minden esetben győztesen kell hogy kiemelkedjen csatájából az írt és a mondott szóval

Imádjátok Sátánt?

A TST határozott állásfoglalása a vallás és a babona elválasztásának szükségessége, és hogy a vallás képes is erre. Ilyenformán nem pártolunk egy megszemélyesített Sátánban való hívést. Sátán nevének magunkhoz ölelésével a természetfelettiből és az archaikus tradíció alapú babonákból való racionális vizsgálódással való kiemelkedést is magunkhoz öleljük. Mint Sátánistáknak, aktívan kell dolgozzunk a kritikus gondolkodás vonzóvá tételén, és hogy minden dolog felé ésszerű agnoszticizmussal forduljunk. Hitünk fogékony kell hogy legyen a világunk éppen aktuálisan tudományosan leginkább megalapozott értelmezésére - és sosem fordítva.

A gonoszságot támogatjátok?

A TST is tartja azt az alapfelvetést, miszerint a jogtalan szenvedés rossz, és ami ezt a szenvedést enyhíti, az jó. Nem hiszünk a szimbolikus "gonoszban". A blaszfémiát mint a nem kívánatos eredményekre vezető társadalmi normáktól való személyes szabadság legitim kifejezése látjuk. 

Mit jelent Sátán a TST-nek?

Sátán az örök lázadó szimbolikája számunkra, aki szemben áll az önkényes hatalommal, mindörökké védelmezve a személyes szuverenitást, még túlerővel szemben is. Sátán az elnémíthatatlan nyomozó soha meg nem hajoló akaratának ikonja... az eretnek, aki szent törvényeket kérdőjelez meg, és visszautasít minden zsarnoki előírást. A mi Sátánunkra a legjobb példa Milton, Blake és Shelley, és Anatole France Sátánja.

Ha nem hisztek a természetfelettiben, hogyan lehet aTST egy vallás?

Az elképzelés, miszerint a vallás csak a természetfelettiben hívők sajátja, műveletlen, maradi és offenzív. A metaforikus Sátáni elképzelések nem kevésbé korlátlanok számunkra, mint a hittételeink melyek mellett szavunkat emeljük. Azt kéne higgyük, hogy egy megfoghatatlan, természetfeletti istenségnek behódolók mélyebben értékelik a hitüket mint mi?  El kéne fogadjuk, hogy a babonások az egyetlen jogos tulajdonosai a privilégiumoknak és a vallási mentességeknek? Ami azt illeti, a Sátánizmustól megkapunk mindent, amit egy vallásnak nyújtani kell, és kéne, tarthatatlan, babonákra alapozott előírások nélkül: narratívát nyújt számunkra, mely alapján az életünket és munkánkat kontextusba tudjuk helyezni. Határozott szimbolizmussal, és vallási cselekedetekkel lát el minket - az identitás, a kultúra, a közösség, és a közös értékek tudatával. 

A TST egy médiahekk/összeesküvés-elmélet/trollkodás?

Néhányan azt a kényelmes következtetést vonták le a TST médiaszereplései láttán, hogy maga a médiában való szereplés a TST fő célja. Míg a média segített az általunk felkarolt ügyek szélesebb körben megismertetésében, de ezeknek az ügyeknek vannak céljaik, melyek számunkra, és tagjaink számára fontosak. 

A közvélemény annyira megszokta már, hogy vallási kérdésekben csak egyetlen, monolitikus hang létezhet, hogy az egyensúly megteremtésére tett kísérletek - és a kisebbség hangjának hallatása - gyakran, szükségszerűen,  célzott provokációként vannak kezelve a valláspolitikai dialógus meg nem kérdőjelezett, hallgatólagos beleegyezéssel teli mivoltját élvezőivel szemben.

Miben hisztek?

A tudás keresésében, és az akarat szabadságában hiszünk. Hiszünk hét tantételünkben. Materiális szemszögből nézve, hiszünk mindenben, mely bizonyíthatóan igaz, és abban, hogy ezeknek a dolgoknak nyitottaknak kell maradni az új tudományos tények fényében való felülvizsgálatra. 

Miben vagytok mások mint a humanisták?

Egyesítő erőnk a kívülállói státuszunk elfogadása. A Sátánisták az individuális szuverenitás és az önkéntes hatalomgyakorlás alapjait követjük. Ezek az ügyek kimagaslóan fontosak számunkra, viszont a Humanizmusnak nem fundamentális összetevői. 

Miben vagytok mások más, Sátánista szervezetektől?

Sok, önmagát Sátánistának tituláló szervezet céltalanul és irányt vesztetten próbálja bizonygatni a monopóliumát, az "egy igaz" Sátánizmus feletti rendelkezését. Ez a tulajdonjoggal kapcsolatos megrögzöttség egy olyan kultúrát alakított ki, melyben gyakran a Sátánizmus legkeményebb kritikusai gyakran önjelölt Sátánisták. 

A TST nem kíván a sátáni hitgyakorlás választott bírája lenni. Viszont nyitottak vagyunk más, önmagukat Sátánistaként kezelő szervezetekkel együttműködni a Sátánizmus legitimációja érdekében. 

Míg sok Sátáni szervezet úgy fest, hogy felesleges hierarchiális státusok osztogatásában leli örömét, miközben csak jelentéktelen szervezeti autokráciába izolálják magukat, addig a TST kerüli a központi, merev irányítást, és inkább a kézzel fogható, konstruktív változások hatásaiban hisz. Egy politikailag aktív Sátánista mozgalom építésében hiszünk. 

Ki az a Lucien Greaves?

Lucien Greaves a TST szóvívője.

A TST Sátánizmusa miben más mint a LaVey-i Sátánizmus?

A TST-nek megvannak a saját vezérelvei és tantételei, melyek mások mint a LaVey-i iskoláé, és melyeket a Sátáni gondolatkör természetes evolúciójának érzünk. A korábbiakat felülíró alapok a világunk elérhető legjobb tudományos bizonyítékai mentén kell hogy segítsenek annak racionális megértésben, és a való világban hozott döntések helyessé tételében. Ezúton utasítjuk el a LaVeyi szociáldarwinista retorikát, mely nem egyezik a jelenlegi ismereteinkkel a szociális evolúcióról, és annak viszonyáról az evolúciós biológiával, a játékelmélettel, a fordított altruizmussal, és a kognitív tudományok kutatási eredményeivel.

A LaVeyi önkény-fetisizmust elutasítja a TST. Úgy hisszük, a személyes szuverenitás Sátáni elképzelésével ez ellentétes. Sőt, míg a LaVeyi Sátánizmus ateista - legalábbis abban, hogy elutasítja a gondolatot, miszerint Sátán egy tudattal rendelkező entitás - továbbra is hisz a természetfelettiben. Az univerzumról alkotott természetfelettiséget feltételező teóriákat nem kívánjuk támogatni. Nem sok értéket találunk az olyan LaVeyi kinyilatkozatásokban, minthogy "ismerd el a mágia erejét, ha sikeresen használtad vágyaid beteljesítésére. Ha tagadod a mágia erejének elismerését miután sikert értél el vele, el fogsz veszíteni mindent amit megszereztél." (Anton LaVey, a Föld Tizenegy Sátáni Törvénye című írásából)

Hogyan tudok csatlakozni? 

Magyar társszervezet egyelőre nem működik hivatalosan, de az USA-beli főszervezethez csatlakozásról ITT találhatsz több információt.

Ki a blog írója, és hogyan jutott oda, ahova?

A nevem Király Zoltán. 33 éves vagyok, tudományos gondolkodású ember - azonban mindig is mozgatott a teológia és a filozófia. Szeretek gondolkodni, főleg szabadon, mert úgy hiszem mindenféle keret a gondolkodáson belül a nagy felismerések lehetőségét is meghiusítja. Ebből a szempontból - bár korábban ez a blog arról szólt - nem tartom magamat vaskalapos szkeptikusnak. Huszonévesen kezdtem el Eliphas Lévi művei, és néhány űrkutatási tanulmány nyomán gondolkodni azon, hogy talán tudományosan igazolható lehet majd a távoli jövőben egy vagy több, az emberiség több istenalakjának analógiájára létező entitás. Arra jutottam végül, hogy ez/ezek az alak/alakok teljességgel érdektelenek a Homo sapiens, és valószínűleg több másik létforma iránt, sőt, jó eséllyel nem is tudnak arról, hogy rajtuk keresztül az élet testet ölthetett megannyi formában. Ekkor kezdtem Lévi gondolatait a magamévá tenni, megismerkedtem Baphomettel, és fekismerni magamban az azt alkotó elemeket. Nemsokára találkoztam a TST nevű szervezettel, mely számomra bár akkor túlságosan materialista hozzáállású csoportosulásnak tűnt, mégis ők fogalmazták meg azokat az elveket, melyek szerint már évek óta éltem akkor. Így váltam támogatójukká, és gondolataik patrónusává. Számomra a sátánizmus bármi morbidul hangzik is, de valahol része a keresztény gondolatvilágnak. Az a része, amelyet az ember nem akar, mer, és tud elismerni, és nem is adnak rá neki lehetőséget. Így válnak mindazok a humanista témák, melyek inkább egy keresztény ember szívébe volnának valóak az én sátánizmusom részévé. Nem utasítom el a filozófiai vonalát ennek a gondolatkörnek, sőt úgy gondolom hogy ezen keresztül olyan megértésre tehet szert az ember és olyan tudásra, melyet Baphomet alakja szimbolizál. 
Sokak számára a sátánizmus egyenlő a morbid, istentagadó, véráldozattal és fekete mágiával teli nonszensszel, azonban a blog eltökélt célja megmutatni, hogy az általa propagált, sátánizmus néven összefoglalt elvek összességének nem része egyetlen fent említett aberráció sem. 

Mi a franc ez a borzalmas kecskealak? Címsorban találsz egy hosszabb lélegzetvételű anyagot Baphometről, a "kabalánkról". 

Szólj hozzá

GYIK