2018. dec 23.

Küszöbödön az a lidércláb!

írta: KisKirály
Küszöbödön az a lidércláb!

1362f97d538cf2b5f28c70dc4013635c--occult-symbols-esoteric-symbols.jpg

Mefisztó miért nem tudta elhagyni Faustot? Mert a küszöbére volt rajzolva egy jel, ami roppant mód taszította az ördögöt: egy lidércláb, vagy nevezzük nevén, egy pentagramma. De mégis, mi a pentagram története, kiknek és miket jelent?

A pogány vallások iránti érdeklődés növekszik, miközben a hagyományos keresztény felekezetek folyamatosan zsugorodnak. Ennek az elkerülhetetlen folyamatnak a nyomán nap mint nap találkozunk olyan szimbólumokkal, melyeket nem tudunk hova tenni - hiszen ezek az okkult szimbólumok nem szerves részei az új időkben hétköznapjainknak; ellenben régebben nagyon is azok voltak. De mégis mit jelenthetnek? Mikor ránézünk a pentagrammára és a többi különféle geometriai formára, érezzük: több kell, hogy legyen mögöttük mint csak az, hogy ezer éve szellemekkel táncoló papok pecsétként nyomták pergamenjeik sarkába. A poszt folyamán a leginkább stigmatizált szimbólumról lesz szó: a pentagrammáról.

A csillag múltja

Az öt ágú csillag - melyet ábrázolnak körbe foglalva is - az emberiség egyik legősibb szimbóluma; a legkorábbi pentagram-formákat még az ősemberek vésték barlangjaik falára. Csak valószínűsíteni tudjuk, hogy számukra is spirituális értelmet hordozott ez a jel. Aztán később, az új és újabb civilizációk számára más és más - többnyire asztronómiai és vallási - értelmet hordozott a szimbólum. Sumer szövegekben irányjelölő volt, és öt ága az öt szabad szemmel is látható bolygót jelölte: a Jupitert, a Merkúrt, a Marsot, a Szaturnuszt és a Vénuszt. Egészen az időszámításunk előtti hatezredik évig megtalálható csillagászati feljegyzéseken a Tigris-Eufrátesz térségben. Sőt, időszámításunk előtt 300 és 150 között Jeruzsálem hivatalos jelképe volt.

pentagram_and_grape_clusters_from_capernaum_synagogue_5830373959.jpg

A püthagoreusok Püthagorasz tanaira támaszkodó és őt követő filozófusok voltak, akik a számokat nem számjegyekkel, hanem pontokkal ábrázolták és aszerint sorolták őket csoportokba, hogy milyen, minél szabályosabb mintákba tudták rendezni a pontokat. Ők a pentagramra mint matematikai tökéletességre tekintettek, mely később aranyarányként lett ismert. A püthagoreusok mint jelvény hordták, így ismerték fel tanaik követőit és ezzel a jellel is írták alá dokumentumaikat. A szimbólum évszázadokon át különböző tradíciókat és teológiákat ihletett meg.

p2.jpg

Az önmagát még kereső kereszténység is használta ezt a jelet a püthargoreusok misztikumkeresésével való keresztény analógiaként. Később a reneszánsz keresztény kabbalisták különösen kedvelték a szimbólumot, mivel számukra Krisztust mint a hús-vér szentlelket ábrázolta. Előszeretettel adták hozzá a zsidó shin betűt (mely a tüzet és pünkösd szentségét szimbolizálja) a bibliai Isten nevének négy betűjéhez (YHVH, melyet sokan túlságosan is gyakran félreértelmeznek Jehovának), mely által a pentagramon az lesz olvasható, hogy "YHShVH" vagyis "Y'heshua", azaz "Jézus". A zsidó kabbalszitkus tradícióban a pentagramma az igazságosságot, a kegyességet, a bölcsességet, és a megértést szimbolizálja.

p1.jpg

A korai keresztények számára is fontos volt ez a csillag. A kereszt előtt ez volt ugyanis a szimbólum, mellyel megkülönböztették magukat a gnosztikus tanokat nem ismerőktől/követőktől. Amulettjeiken gyakran egy X is szerepelt a csillag után, mely a feltámadó főnixet hivatott szimbolizálni. A pentagramma öt ága számukra Krisztus öt sebét jelképezte és mivel egyetlen mozdulattal megrajzolható volt, így az alfa és az omega egységét is szimbolizálta számukra. A későbbi keresztény történelemben is megleljük itt-ott, de mint a gnosztikus istenkáromlás rejtekhelyét jelző rajz - és mint Ízisznek/Vénusznak, a női principíum titkos istennőjének jele. A pentagramma mint a női természet ábrázolása aztán később a rózsa képében született újjá. Világszerte, az öt szirmú rózsák a katedrálisok üvegein és falain valójában amolyan "nem is annyira titkos" pentagramma ábrázolások.

bh5cy8-07f8b52.jpg

A 15. században Heinrich Cornelius Agrippa többekkel egyetemben a négy elem és a szellem szimbólumaként tekintett a pentagrammára, egyfajta mágikus jelként. A reneszánsz-kori varázslók - mint a görögök is - a pentagrammával az emberi test mikrokozmoszát ábrázolták. A rituális mágiájuk célja a legkülönbözőbb szimbólumokon keresztül egy, Istenhez minél közelebb vivő szent elmeállapot elérése volt. Úgy hitték, a szimbólumok világa és a tettek világa egymással szoros összefüggésben van - és azt is hitték, hogy ezt az összefüggést gonosz célokra is fel lehet használni. A neves filozófus, kozmológus és matematikus (tartsuk észben, hogy a 17. század hajnalán) Giordano Bruno erre figyelmeztetett is: szerinte a pentagramma használata fekete mágusok által komoly veszélyeket hordozott a világra. Elég messzire jutottak a kora-középkortól, mikor még norvég és svéd emberek ajtajukra ezt a jelet vésték, hogy távol tartsák a gonoszt és a trollokat.

Pentagramma a modern korban

Milyen körökben, és módokon éledt fel újra a pentagramma használata? Elsősorban a neopogány mozgalmak azok, melyek ismét a köztudatba hozták a csillagot, hiszen pont annyira hangsúlyos jelképük  mint egy kereszténynek a kereszt. A modern boszorkányság, vagyis a wicca tanok követői sokrétűen használják a szimbólumot. Az első lényeges különbség sok másik megjelenési formájával ellentétben, hogy a neopogányság egy kört is rajzol a csillag köré, ezzel mintegy összekötve az öt fundamentális elemet. Itt már felmerül a kérdés, hogy akkor most a föld felé mutat a csillag hegye, vagy az ég felé? Bár sokan a sátánizmussal való helytelen asszociáció révén tévesen nem merik használni a fordított pentagrammát, viszont ez pusztán szóbeszéd. A fordítva ábrázolt pentagramma nagyon is hangsúlyos helyet kap a wicca tradícióban. Egyfelől, reprezentálja a Szarvas Istent, a férfi principíum, a vadászat, az életenergia "feláldozott istenét". Másfelől pedig a Gerald Gardner fémjelezte wicca hitvallás rituáléiban a második szintű beavatás szimbóluma a fordított csillag.

horned.jpgAzonban a fordított ábrázolást egy másik rendszer is magához ölelte, név szerint a modern sátánizmus követői. A fordított pentagramma számukra nem wicca-ellenességet közvetít, és nem is analóg a fordított kereszttel. A szimbolika arra utal, hogy az egyén győzelmet aratott az anyag és az egyéni vágyak tekintetében a vallási dogma felett - hogy a földet ölelte magához a mennyország hamis illúziójával szemben. Ahogy a modern sátánizmus, úgy a fordított pentagramma (a nyilvánvaló lefelé mutató formájában) is egy relatíve új jelenség. És hogyan jön hozzá a kecske? A kecske leginkább a korábban említett neopogánysággal való párhuzamként említhető: a középkori hiedelmek a kecskét a boszorkánysággal asszociálták. További rávilágítást ad a fordított pentagramma és a modern sátánizmus kapcsolatára a korábban Baphometről készült anyag. Lehet arról vitatkozni, hogy a kecske feje mit keres ott, és hogyan került oda - sokan állítják, hogy a Church of Satan (nem azonos a TST-vel!) hozta létre ezt a szimbólumot, azonban LaVey pusztán adoptálta azt. Valójában először Eliphas Lévi nagy csodálója, egy francia rózsakeresztes okkultista, Stanislas de Guaita ábrázolta így a pentagramot a La Clef de la Magie Noire című írásában. 

seal_of_baphomet_bold_svg.png

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, vagyis a mormonok használtak még főbb templomaik architektúrájában csillag és pentagramma alakzatokat. Egy nem annyira ismert - mégis relatíve nagy - világvallás, a Bahá'í hitnek is központi szimbóluma a pentagramma, melyet Haykalként ismernek. Aleister Crowley Thelema-filozófiájában is fontos szerepett töltött be ez a szimbólum - számára az anyagba alászálló szellemet szimbolizálta. A japán kultúrában is jelen volt ez a csillag, és az öt kínai elemet szimbolizálta - azonban mivel vallási elvek nem tapadtak hozzá, így ezen a területen szociális stigmáktól mentes maradt

A szabadkőművesség és a pentagram

A szabadkőművesség és az azzal kapcsolatos tradíciók számára a pentagramma egy alapvető jel. Többnyire Lángoló Csillagnak nevezik - de van egy tradicionálisabb, püthagoreus gondolatkör is, ami körülveszi: a  szabadkőművesség keresztény kabbalával és hermetikus tradíciókkal való korai kapcsolatából maradt vissza az elképzelés, hogy a Lángoló Csillag Krisztusnak az anyagi világba való alászállását jelképezi. Ebben a formában Betlehem Csillagát jelképezi. Szabadkőműves megfogalmazásban "...meg kell jegyezni, hogy a Lángoló Csillag nyugatra néz: nem úgy kell-e tekintenünk, mint androgünszimbólumot? Valójában a Lángoló Csillag, ami különféle vallási tradíciókban vagy az Istenség maszkulin jellegéhez tartozik (szoláris szimbolika), vagy az isteni Nőiséghez (a pentagrammáról Szűz Máriára gondolhatunk), képviselhetné - a két szélsőség tökéletes kapcsolódásának ideális kifejeződéseként - az egyesüléssé, egységgé vált szembenállást."

0fff7187089644cae5905a7fe125b0db.jpg

Hisszük vagy sem, a szabadkőművesség gyökerei a kereszténységig nyúlnak vissza, és máig is olyan szimbólumértelmezési gondokkal küszködnek a különböző iskolák követői, mint például, hogy az egyik - bizonyára majdnem mindenki által ismert - szimbólumukban a szent könyv felett áll-e a körző, vagy inkább alapja a könyv a körzőnek. A szabadkőművesség allegórikus szimbolikájában rendkívül hangsúlyos a püthagoreus geometriarendszer - melyben fő szimbólum volt a pentagramma -, így egyáltalán nem meglepő, hogy gyakran találkozunk benne azzal. Ettől függetlenül még mindig egy relatíve alárendelt szimbólum náluk, melyet a mai páholyok java valamelyest ignorál - mégis, az egyik alapja annak a butaságnak, miszerint a szabadkőművességnek bármi köze volna a sátánizmzushoz. Bár sokan elfelejtik vagy nem is elég műveltek, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a pentagramma negatív tartalommal való kapcsolatba hozása elsőként a 19. századi Eliphas Lévinél történik meg, míg maga a szabadkőművesség egy közel fél évezred idős szervezet.

washington_pentagram.jpg

További érdekesség, hogy az USA hogyan kapcsolódik a pentagramhoz. Ugyebár az államok alapítói közül sokan a szabadkőműves mozgalom tagjai voltak és meg is látszik a mai napig is azokból a nyomokból, melyeket kezük a világon hagyott. Már a korai időkben is sok helyütt jelen volt a jelkép bankjegyeken, zászlókon, azonban az egyik legérdekesebb nyomot Washington városában lelhetjük fel. No nem szabad szemmel, de madártávlatból láthatjuk, hogy a város több geometriai érdekessége közül az egyik az utak formálta pentagramma csúcsán székelő Fehér Ház.

A pentagrammáról egyelőre ez a legtöbb, ha nem is az összes tudnivaló. A következő posztban több más, sokak számára egyelőre ismeretlen jelkép is sorra kerül, mint a Leviatán Pecsétje.

 

Források: 

 

https://knotmagick101.wordpress.com/2016/09/24/what-is-a-pentagram-and-why-is-it-important-to-witches/

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Pentagram

http://symboldictionary.net/?p=1893

 

Szólj hozzá

alapok érdekesség szabadkőműves pogány szimbolika wicca pentagram